S.İ. Baranovskı adına Kıpçak teoretik liţeyındä Ana yazısı yortunun çevresindä geçirildi Gagauz dili hem literatura dekadası. Bu arada Gagauz yazısının hem Dionis Nikolaeviç Tanasoglunun yıldönümnerinä adlı meropriyatiyalar hazırlandı. Herbir meropriyatiyanın dataları hem cuvapçıları belli edildi dekadanın planında.

Hazırlandı duvar gazetaları ‘‘D.Tanasoglu-cömert izmetçi zengin yaratıcılık tarlasında’’, ‘‘D. Tanasoglu … 1922-2006’’, ‘‘ Ana dilim- tatlı bal’’,  ‘‘ Ana dilimä- 65’’, ‘‘D.Tanasoglu-gagauzların hodulluu’’, ‘‘M.Çakir-gagauz halkın kulturasının ruh temeli’’…

8-11klaslardan üürenicilärlän.

‘‘Koraflı taraf’’ gagauz yazıcıların yaratma sayfalrından resimnär hazırlandı 5-6 klastan üürenicilärlän.

Çiçek ayın 20-dä gagauzıyanın regional akliţiyasına ‘‘Genel Diktant Gagauz dilindä’’ katıldılar liţeyımizdän 7-12-ci klaslardan 42 üürenici onlayn formatta.

Gagauz yazısının 65-ci hem D.Tanasoglunun 100-cü yıldönümneri için klastan dışarı literarura-muzika kompoziţiyası ‘‘ Ana dilim- tatlı bal!’’ geçirildi.  Pay alannar-5-12 klastan üürenicilär. Meropriyatıyanın neetiydi  kaaviletmää sevgiyi ana dilinä, ana tarafına, terbietmää saygılık hem hatırlık şannı insannarına, andırmaa M.Çakiri hem D.Tanasogluyu, göstermää ana dilinin paalılıını gagauz halkına deyni.

  1. Tanasoglunun 100-cü yıldönümü üzerinä üürenicilär pay aldılar video-onlayn konkurslarda , ‘‘D.Tanasoglu-100’’, video-akiţiyada ‘‘ Ana Dilim-22’’.

Bütün dekada süresündä vardı kolaylıı birär onlayn oyunu geçirmää türlü servislerdä.

Dekadayı kapattı İntelektual oyunu ‘‘Gagauz yazısı’’çiçek ayın 22-dä.  İntelektual oyunda pay aldılar 5-12 klaslar hem üüredicilär.  O verdi kolaylık kontrol etmaa hem derinnetmӓӓ bilgileri gagauzların istoriyasından, dildän, literaturadan, folklordan, adetlerdän, yortulardan, ilerletmӓӓ komunıkativ kompetențıyayı.

Hepsi geçirilmiş Meropriyatiyälar ‘‘Ana Dili dekadası D.N. Tanasoglunun dekadası’’ ilerleder logikalı düşünmӓk, fikir keskinniini, arifliini, terbi eder hodulluk, sevgi gagauz halkına, kulturasına, literaturasına, dilinä hem dininä. Onnar ilerleder üürenicilerin meraklıını gagauz dili hem literatura üürenmesindä; annayışlılıı, dikatlıı, intuiţiyayı hem hazırcuvapçılıı geliştirer; hızlı düşünmäk becermeklerini ilerleder, dooru karara gelmää deyni yardımcı olȇr. Üürenicilerin bilgilerini aklında tutturmak hem bütünneştirmäk neetini da çalıştırȇr; yardim eder Bakalavra ekzamennerin hazrlanmasına.

Ana dili dekadası Dionis Nikolaevicin dekadası büük hoşluk hem meraklık verdi.

Koruyalım ana dilimizi! Zenginnedelim, ilerledelim, üüsek uura onu kaldıralım!

 

 

Нет описания фото.Возможно, это художественное изображениеВозможно, это изображение 4 человека и текст

Возможно, это изображение текст «o A T I K A R G M A Y K L D F I T E A Ç F I R A R A S o à A A R I z L T G G A L T B c N R A A R A S Ö E A U Ü Y z L L T K F A N A I T G A A V A G Y I L A T B U A A o U A I Ç z G G R T z U A»Возможно, это изображение текст «Gagauziya adlarda Dil Kolța İstoriya Kultura Bankova 2022-0 Maruneviç Pokrovskaya Konstantinov Bulgar Dobrov Vlah Paşalı Topal Savastin Çakir Kara Çoban Kendigelän Angelçev Tauşancı Gaydarcı Dmitrov Manjul Kurudimov Tanasoglo Çakir Tauşancı Maruneviç»Возможно, это изображение текст «oprayers Lolal 1 Angelçeva Daşa 2 Kolioglo Olga 16/16 3 Gaydarji Evghe... 13/16 4 Arnaut Lüdmila 9/16 4 raйAapлbl Alex 8/16 8/16»Возможно, это изображение текст «12 R A K R o G v s K A Y A "Y A L o R T F E U K D s I K I A E A V A N B R N G E L I um Y Y c E T D T K R A I L N N 1N A S A A T D L G I c A K I R»Возможно, это изображение 7 человек, люди стоят, в помещении и текст «baranovski_licei»Возможно, это изображение 4 человека, люди сидят, люди стоят, в помещении и текст «baranovski_licei»Возможно, это изображение 6 человек, люди сидят, в помещении и текст «n baranovski_licei»Возможно, это изображение 13 человек, люди стоят, в помещении и текст «HHI baranovski_licei»Возможно, это изображение 11 человек, ребенок, люди стоят и в помещенииВозможно, это изображение 8 человек, люди стоят, в помещении и текст «baranovski_licei»Возможно, это изображение 5 человек, ребенок, люди стоят и в помещенииВозможно, это изображение 9 человек, ребенок, люди стоят и в помещенииВозможно, это изображение 3 человека, ребенок, люди стоят, в помещении и текст «baranovski_licei»Возможно, это изображение 10 человек, люди стоят и в помещении

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *