ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ
 
 
30 апреля состоялся Вечер встречи выпускников теоретического лицея им.С.И.Барановского и средней школы N1. Встретится со своими одноклассниками спустя 5 лет, 15, 35 и даже 50 лет школьные друзья съехались с Украины, России, Германии, со всех глубинок Молдовы. Юбилярами этого года являются выпускники 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017, 2021 годов. Зал был полон людьми, на глазах всех сияли счастье и радость оказаться вновь в стенах своего лицея. Кому-то посчастливилось обучаться здесь лишь два-три года, а кто-то помнит школу ещё с раннего детства, но для всех выпускников это родные стены, в которые в любом возрасте будет приятно вернуться и вспомнить контрольные, опрос домашнего задания, своих строгих, но любимых учителей. Каждый присутствующий с удовольствием и с каплей грусти вспоминал, как сидел за партой, как готовился и не готовился к урокам, как ходил на танцы и разные спортивные кружки, понимая, что эти годы были самыми светлыми и счастливыми.
“En ilk, şükür Allaha, ani bizä geldi sıra gene burada buluşmaa. Buluşmaa, gelmää te o şkolaya, neredä biz üürendik. Getirmää aklımıza birazçik te o oluşları, nedän, sıra geldi, bizä geçmää. İzmeti üüredicilerin – o diil iş, angısının meyvaları olȇr sabaykı gündä. Açan nesaydı ekeriz, onnara sıra gelerbeklemää kimisinä bir ay, ani onnar versin kendi meyvalarını, kimisaydı üç ay, kimisaydı bir yıl. Üüredicinin izmetti belli olȇr bekim beş yıldan sora, on yıldan sora, onbeş yıldan sora. Onnar ozaman görüner.”выпускник 1987 года, протоиерей Феодор Каракальчев.
«Мне посчастливилось, что я учился в этой школе. Что я хочу сказать про школьные годы? Они замечательные. Только всему свое время. Дано время учиться, надо учиться. Передо мной сидит Петр Афанасьевич. Он учил у нас по биологии. Как я запомнил его уроки. Когда поступал в институт, вспоминал его. Он так нам все разжевывал, что нам оставалось лишь глотать. По-иному не могу сказать…»выпускник 1982 года, Алексеев Иван Иванович.
С приветственными словами и поздравлением выступил директор лицея Узун С.И. Он выразил огромную благодарность всем бывшим и нынешним сотрудникам школы, а также всем присутствующим в зале выпускникам. Гостей праздника приветствовали учащиеся 12 класса. Громкими аплодисментами встречали выпускники каждый номер художественной самодеятельности, подготовленный в их честь. Эта добрая встреча с детством никого не оставила равнодушным.
 

Акция в рамках месяца, посвященного Дню гагаузского языка и письменности . Ангельчева Дарья, ученица 11-а класса

Акция в рамках месяца, посвященного Дню гагаузского языка и письменности . Гаризан Леонид, ученик 10-А класса/Гаризан Семен, ученик 9-Б класса

Акция в рамках месяца, посвященного Дню гагаузского языка и письменности . Узун Алена, ученица 9-В класса/ Малачлы Ирина, ученица

GAGAUZ DİLİN DEKADASI

S.İ. Baranovskı adına Kıpçak teoretik liţeyındä Ana yazısı yortunun çevresindä geçirildi Gagauz dili hem literatura dekadası. Bu arada Gagauz yazısının hem Dionis Nikolaeviç Tanasoglunun yıldönümnerinä adlı meropriyatiyalar hazırlandı. Herbir meropriyatiyanın dataları hem cuvapçıları belli edildi dekadanın planında.

Hazırlandı duvar gazetaları ‘‘D.Tanasoglu-cömert izmetçi zengin yaratıcılık tarlasında’’, ‘‘D. Tanasoglu … 1922-2006’’, ‘‘ Ana dilim- tatlı bal’’,  ‘‘ Ana dilimä- 65’’, ‘‘D.Tanasoglu-gagauzların hodulluu’’, ‘‘M.Çakir-gagauz halkın kulturasının ruh temeli’’…

8-11klaslardan üürenicilärlän.

‘‘Koraflı taraf’’ gagauz yazıcıların yaratma sayfalrından resimnär hazırlandı 5-6 klastan üürenicilärlän.

Çiçek ayın 20-dä gagauzıyanın regional akliţiyasına ‘‘Genel Diktant Gagauz dilindä’’ katıldılar liţeyımizdän 7-12-ci klaslardan 42 üürenici onlayn formatta.

Gagauz yazısının 65-ci hem D.Tanasoglunun 100-cü yıldönümneri için klastan dışarı literarura-muzika kompoziţiyası ‘‘ Ana dilim- tatlı bal!’’ geçirildi.  Pay alannar-5-12 klastan üürenicilär. Meropriyatıyanın neetiydi  kaaviletmää sevgiyi ana dilinä, ana tarafına, terbietmää saygılık hem hatırlık şannı insannarına, andırmaa M.Çakiri hem D.Tanasogluyu, göstermää ana dilinin paalılıını gagauz halkına deyni.

  1. Tanasoglunun 100-cü yıldönümü üzerinä üürenicilär pay aldılar video-onlayn konkurslarda , ‘‘D.Tanasoglu-100’’, video-akiţiyada ‘‘ Ana Dilim-22’’.

Bütün dekada süresündä vardı kolaylıı birär onlayn oyunu geçirmää türlü servislerdä.

Dekadayı kapattı İntelektual oyunu ‘‘Gagauz yazısı’’çiçek ayın 22-dä.  İntelektual oyunda pay aldılar 5-12 klaslar hem üüredicilär.  O verdi kolaylık kontrol etmaa hem derinnetmӓӓ bilgileri gagauzların istoriyasından, dildän, literaturadan, folklordan, adetlerdän, yortulardan, ilerletmӓӓ komunıkativ kompetențıyayı.

Hepsi geçirilmiş Meropriyatiyälar ‘‘Ana Dili dekadası D.N. Tanasoglunun dekadası’’ ilerleder logikalı düşünmӓk, fikir keskinniini, arifliini, terbi eder hodulluk, sevgi gagauz halkına, kulturasına, literaturasına, dilinä hem dininä. Onnar ilerleder üürenicilerin meraklıını gagauz dili hem literatura üürenmesindä; annayışlılıı, dikatlıı, intuiţiyayı hem hazırcuvapçılıı geliştirer; hızlı düşünmäk becermeklerini ilerleder, dooru karara gelmää deyni yardımcı olȇr. Üürenicilerin bilgilerini aklında tutturmak hem bütünneştirmäk neetini da çalıştırȇr; yardim eder Bakalavra ekzamennerin hazrlanmasına.

Ana dili dekadası Dionis Nikolaevicin dekadası büük hoşluk hem meraklık verdi.

Koruyalım ana dilimizi! Zenginnedelim, ilerledelim, üüsek uura onu kaldıralım!

 

 

Нет описания фото.Возможно, это художественное изображениеВозможно, это изображение 4 человека и текст

Возможно, это изображение текст «o A T I K A R G M A Y K L D F I T E A Ç F I R A R A S o à A A R I z L T G G A L T B c N R A A R A S Ö E A U Ü Y z L L T K F A N A I T G A A V A G Y I L A T B U A A o U A I Ç z G G R T z U A»Возможно, это изображение текст «Gagauziya adlarda Dil Kolța İstoriya Kultura Bankova 2022-0 Maruneviç Pokrovskaya Konstantinov Bulgar Dobrov Vlah Paşalı Topal Savastin Çakir Kara Çoban Kendigelän Angelçev Tauşancı Gaydarcı Dmitrov Manjul Kurudimov Tanasoglo Çakir Tauşancı Maruneviç»Возможно, это изображение текст «oprayers Lolal 1 Angelçeva Daşa 2 Kolioglo Olga 16/16 3 Gaydarji Evghe... 13/16 4 Arnaut Lüdmila 9/16 4 raйAapлbl Alex 8/16 8/16»Возможно, это изображение текст «12 R A K R o G v s K A Y A "Y A L o R T F E U K D s I K I A E A V A N B R N G E L I um Y Y c E T D T K R A I L N N 1N A S A A T D L G I c A K I R»Возможно, это изображение 7 человек, люди стоят, в помещении и текст «baranovski_licei»Возможно, это изображение 4 человека, люди сидят, люди стоят, в помещении и текст «baranovski_licei»Возможно, это изображение 6 человек, люди сидят, в помещении и текст «n baranovski_licei»Возможно, это изображение 13 человек, люди стоят, в помещении и текст «HHI baranovski_licei»Возможно, это изображение 11 человек, ребенок, люди стоят и в помещенииВозможно, это изображение 8 человек, люди стоят, в помещении и текст «baranovski_licei»Возможно, это изображение 5 человек, ребенок, люди стоят и в помещенииВозможно, это изображение 9 человек, ребенок, люди стоят и в помещенииВозможно, это изображение 3 человека, ребенок, люди стоят, в помещении и текст «baranovski_licei»Возможно, это изображение 10 человек, люди стоят и в помещении

 

ДЕКАДА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

ДЕКАДА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК📗
 
11 апреля стартовала «Неделя естественных наук»: химии, биологии и географии. Была проведена выставка рисунков, фотографий, творческих работ по предметам. Были проведены интеллектуальные игры по химии среди 8 классов «Созвездие талантов», по географии среди 6 классов «Знатоки географии», по биологии среди 9 классов «По страницам биологии». 10 классы защитили свои мини-проекты на тему «Поговорим о червях». Был проведен урок-практикум в 7 классах «Очистка поваренной соли».
Все мероприятия прошли на высоком эмоциональном подъёме и понравились учащимся и педагогам. Учащиеся проявили живой интерес, во всех заданиях учение сочеталось с развлечением.
Педагоги провели нетрадиционные уроки с применением ИКТ. Они использовали различные методы и приёмы для организации работы учащихся, соответствующие их возрасту и целям урока.
В целом, неделя естественных наук прошла успешно. Поставленные цели и задачи были выполнены. Все мероприятия были направлены на повышение интереса учащихся к учебной и внеурочной познавательной деятельности. Важно, что в эти дни дети еще раз убедились, сколько всего интересного, необычного, значимого в предметах естественно-научного цикла, как необходимы они каждому из нас в жизни.
Возможно, это изображение 4 человека, люди сидят и в помещении
Возможно, это изображение 9 человек, люди стоят, люди сидят и в помещенииВозможно, это изображение текст «кошачий (снбирский) клонорхис фасциола (печеночная двуустка) сосальщики (Digenea) представляют pynпy трематод, насчитывают около 3000 видов, которые отличаются паразитирующим образом жизни. греческого трематоды как имеющие присоску. русское же обозначение паразита сосальщик обусловлено его способом пищци при помощи присоски. существует около четырех, сосальщиков, проникают человеческий организм паразитируют нем, провоцируя развитие серьезных патологических состояний»Возможно, это изображение текст «печеночногочервя цикл развития взрослый основной циста- личинка- личинка промежуточный»Возможно, это изображение 4 человека, люди сидят и в помещенииВозможно, это изображение 1 человек и текст «хронпческийаскаридоз жалобамис co тракта. стороны сопровождается пиеварительного пищевые перемещаются массы кишечнике, быстрее уменьшается питательных веществ всасывание II витаминов. часто ухудшается приводитк переваривание молока, это непереносимости данного продукта понижается артерпальное давление. наблюдаются нарушения работе нервнойсистемы: утомляемость, мигрени, снижение памяти, ночныест истерические припадки,судороги, снижение интеллекта.»Возможно, это изображение 6 человек, люди сидят и в помещенииВозможно, это изображение 10 человек, люди сидят, люди стоят и в помещенииВозможно, это изображение 4 человека и люди стоятВозможно, это изображение 9 человек, люди сидят и в помещенииВозможно, это изображение 3 человека и цветокВозможно, это изображение 2 человека, люди сидят и в помещенииВозможно, это изображение 3 человека, люди сидят и в помещенииВозможно, это изображение 1 человекВозможно, это изображение 2 человекаВозможно, это изображение текст «выбор за тобой!»Возможно, это изображение 6 человек, люди сидят, люди стоят и в помещенииВозможно, это изображение 1 человекВозможно, это изображение 7 человек, люди стоят и в помещенииВозможно, это изображение 7 человек, люди стоят и в помещении

«НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ»💪⚽️🏆(пятница.субботник)

Пятница(субботник)
В пятницу, 8 апреля, на территории лицея был проведен субботник, в котором приняли участие учителя, ученики и тех. персонал школы. Субботником завершилась и «Неделя здоровья». Коллектив и ученики лицея хотят жить в чистом селе! Поэтому своими силами стараются облагораживать территорию лицея. Призываем всех жителей жить в чистом селе и сохранять эту чистоту!
Большое дело начинается с малого!
Возможно, это изображение (1 человек, стоит, дерево и на открытом воздухе)Возможно, это изображение (7 человек, люди стоят, на открытом воздухе и дерево)Возможно, это изображение (10 человек, ребенок, люди стоят, дерево и дорога)Возможно, это изображение (5 человек, ребенок, люди стоят и на открытом воздухе)Возможно, это изображение (4 человека, люди стоят, на открытом воздухе и текст «baranovski_ licei»)Возможно, это изображение (12 человек, люди стоят и дорога)Возможно, это изображение (2 человека, ребенок, люди стоят, на открытом воздухе и текст «baranovski_licei»)Возможно, это изображение (12 человек, люди стоят, на открытом воздухе и текст «baranovski_licei»)Возможно, это изображение (5 человек, люди стоят, дерево и на открытом воздухе)Возможно, это изображение (2 человека, ребенок, на открытом воздухе и дерево)Возможно, это изображение (9 человек, люди стоят, дерево и трава)Возможно, это изображение (4 человека, люди стоят, трава и дерево)Возможно, это изображение (13 человек, люди стоят, дерево и на открытом воздухе)Возможно, это изображение (3 человека, люди стоят, дерево и на открытом воздухе)Возможно, это изображение (2 человека, люди стоят, на открытом воздухе и текст «baranovski_licei»)Возможно, это изображение (4 человека, ребенок, люди стоят, на открытом воздухе и текст «baranovski_licei»)Возможно, это изображение (5 человек, люди стоят, дерево и дорога)Возможно, это изображение (4 человека, люди стоят и на открытом воздухе)Возможно, это изображение (6 человек, люди стоят и на открытом воздухе)Возможно, это изображение (4 человека, люди стоят, на открытом воздухе и дерево)

«НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ» В ЛИЦЕЕ💪⚽️🏆(среда-четверг)

(Среда-четверг)
В среду, 6 апреля, были проведены «Веселые старты» среди 6 и 7 классов. ⛹️‍♂️🏋️ Эстафеты были интересны тем, что в каждой ребята старались показать, на что они способны. Были такие эстафеты как: «Пройти через мост», «Гусиные шаги», «Полоса препятствий». Игра прошла весело и интересно. По итогам команды заняли следующие места:
1 место🥇 – 6-А класс
2 место 🥈 – 6-В класс
3 место 🥉– 6-Б класс
1 место 🥇 – 7-Б класс
2 место – 7-А класс
Команды будут награждены почетными грамотами.
В четверг, 7 апреля, был проведен мини-турнир по футболу среди 10 и 11 классов.⚽️ Борьба была равной, но упорной. Каждый из ребят выложился на все 100%, чтобы помочь своей команде занять первое место. По итогам были выявлены следующие призовые места:
1 место 🥇 – коллектив 10 классов
2 место 🥈– коллектив 11классов
Каждая команда будет награждена почетной грамотой.
«Неделя здоровья» выдалась очень насыщенной и интересной. Были организованы уголки здоровья в каждом классе, в которых ребята призывали каждого позаботиться о своем здоровье и об окружающих.
Возможно, это изображение (один или несколько человек, люди стоят и на открытом воздухе)Возможно, это изображение (1 человек, стоит, на открытом воздухе и текст «baranovski_licei»)Возможно, это изображение (человек, ребенок, стоит, кирпичная стена, на открытом воздухе и текст «baranovski_licei»)Возможно, это изображение (11 человек, ребенок, люди стоят, на открытом воздухе и текст «TUKl baranovski_licei»)Возможно, это изображение (7 человек, люди стоят и на открытом воздухе)Возможно, это изображение (11 человек, ребенок, люди стоят, на открытом воздухе и текст «baranovski_licei»)Возможно, это изображение (3 человека)Возможно, это изображение (14 человек, люди стоят, на открытом воздухе и текст «baranovski_licei»)Возможно, это изображение (6 человек, люди сидят, люди стоят, на открытом воздухе и текст «DALLBE INIST: baranovski_licei»)Возможно, это изображение (12 человек, люди занимаются спортом, на открытом воздухе и текст «Ar baranovski_licei»)Возможно, это изображение (14 человек, люди занимаются спортом, на открытом воздухе и текст «10 baranovski_licei»)Возможно, это изображение (5 человек, ребенок, на открытом воздухе и текст «baranovski_licei»)Возможно, это изображение (6 человек, люди занимаются спортом, на открытом воздухе и текст «n baranovski_licei»)Возможно, это изображение (12 человек, люди стоят, на открытом воздухе и текст «baranovski_licei»)Возможно, это изображение (6 человек, люди занимаются спортом, люди стоят, на открытом воздухе и текст «生 baranovski_licei»)Возможно, это изображение (11 человек, ребенок, люди занимаются спортом, люди стоят и на открытом воздухе)Возможно, это изображение (15 человек, люди занимаются спортом, люди стоят, на открытом воздухе и текст «baranovski_licei»)Возможно, это изображение (10 человек, люди стоят, на открытом воздухе и текст «baranovski_licei»)Возможно, это изображение (13 человек, люди стоят и на открытом воздухе)Возможно, это изображение (2 человека, люди играют в футбол, люди стоят, мяч и трава)Возможно, это изображение (1 человек, стоит и на открытом воздухе)Возможно, это изображение (2 человека, люди занимаются спортом, трава и текст «baranovski_licei»)Возможно, это изображение (1 человек, занимается спортом, стоит, трава и текст «baranovski_licei»)Возможно, это изображение (3 человека, люди играют в футбол, люди стоят, мяч и на открытом воздухе)Возможно, это изображение (2 человека, люди играют в футбол, люди стоят, мяч, на открытом воздухе и текст «2 baranovski_licei»)

«НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ» В ЛИЦЕЕ💪⚽️🏆(понедельник-вторник)

(Понедельник-вторник)

С 4 по 8 апреля советом лицея была организована «Неделя здоровья». Каждый день ученики и учителя начинали с утренней зарядки, которая помогала набраться сил перед трудным днем.

Самыми активными среди всей школы были 10-Б класс, 11-А класс и администрация школы, которые каждый день принимали участие для укрепления своего здоровья.

В понедельник, 4 апреля, была проведена интеллектуальная игра между учениками 9 классов «Знатоки спорта». Ребята достойно показали себя и с легкостью ответили на все вопросы. По итогам игры команды заняли следующие места:

1 место – команда «Гандболисты»

2 место – команда «Волейболисты»

3 место – команда «Футболисты»

Команды буду награждены почетными грамотами.

Во вторник, 5 апреля, был проведен мини-турнир по настольному теннису среди учащихся 11-А класса и 12-А класса. Ребята показали свои навыки в игре, составив достойную конкуренцию сопернику. По итогам были выявлены следующие призовые места:

Среди парней:

1 место – Гашлама Александр, ученик 11 класса

2 место – Арфанос Дмитрий, ученик 11 класса, Марченко Сергей, ученик 12-А класса

3 место – Алексеев Сергей, ученик 11-А класса, Юсюмбели Евгений, ученик 12-А класса

Среди девушек:

1 место – Чолак Габриела, ученица 11-А класса

2 место – Колиогло Ольга, ученица 11-А класса

Победители будут награждены почетными грамотами.

 

Возможно, это изображение (8 человек, люди стоят, на открытом воздухе и текст «baranovski_licei licei»)Возможно, это изображение (один или несколько человек, люди стоят, на открытом воздухе и текст «baranovski_licei»)Возможно, это изображение (7 человек, люди стоят, люди сидят и в помещении)Возможно, это изображение (8 человек и в помещении)Возможно, это изображение (2 человека, ребенок, люди сидят и в помещении)Возможно, это изображение (2 человека, ребенок, люди сидят и в помещении)Возможно, это изображение (3 человека, люди стоят и в помещении)Возможно, это изображение (6 человек, люди стоят и в помещении)Возможно, это изображение (3 человека, люди стоят и текст «<<знатоки игра спорта>> интеллектуальная baranovski_licei»)Возможно, это изображение (6 человек, люди сидят, люди стоят и в помещении)Возможно, это изображение (1 человек)Возможно, это изображение (1 человек, ребенок и в помещении)Возможно, это изображение (5 человек, люди стоят, на открытом воздухе и текст «1 baranovski_ licei»)Возможно, это изображение (4 человека, люди играют в бильярд, люди стоят, в помещении и текст «baranovski_licei»)Возможно, это изображение (3 человека, люди играют в бильярд, люди стоят и в помещении)Возможно, это изображение (4 человека, люди стоят и в помещении)Возможно, это изображение (3 человека, люди играют в бильярд, люди стоят и в помещении)

ДЕКАДА РУМЫНСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ🇲🇩👨‍🎓👩‍🎓

С 21 по 25 марта в начальной школе прошла предметная неделя по румынскому языку среди учащихся 3-4 классов. Целью данного мероприятия было развитие интереса учащихся к изучению румынского языка, повышение образовательного уровня, привитие навыков самостоятельной работы, творчества.

Главным принципом Недели является вовлечение всех учащихся, предлагая им задания и мероприятия посильного уровня.

Неделя румынского языка стала не только праздником знаний для учеников, но и стимулом для дальнейшего его изучения.

Во время недели румынского языка учащиеся в игровой форме не только повторили пройденный материал, но и узнали много интересного про весенние цветы, приметы весны и познакомились легендами некоторых весенних цветов. Ученики третьих классов на конкурсе рисунков с удовольствием рассказывали про свой рисунок, где дети показали не только умение рисовать, но и говорить на румынском языке. Показали хорошие знания материала и уровень грамотности при написании диктанта учащиеся 4- 3 классов, где многие участники показали свое красивое и грамотное письмо. Интересно и познавательно прошло заключительное мероприятие математический КВН среди учащихся 3-х, 4-х классов. Задания конкурсов были познавательны, заставляли детей задумываться, способствовали развитию логического мышления и воспитанию интереса к изучению румынского языка. По окончании недели румынского языка все победители были награждены грамотами и призами.

Все учителя румынского языка: Драган Ф.П., Копущу О.К., Орлиогло Л.З., Курдова И.П. приняли активное участие в подготовке и проведении Недели румынского языка.

Возможно, это изображение (в помещении и текст «GAGAUZİYA ANA TARAFIM»)Возможно, это изображение (3 человека)Возможно, это изображение (1 человек и стоит)Возможно, это изображение (14 человек, люди стоят и в помещении)Возможно, это изображение (3 человека, люди стоят и в помещении)